RP FB Pixel
Skip to content
« Bakåt

ADR 1.3


Kursbeskrivning

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för får detta endast ske under övervakning av en utbildad person.

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga.Till skillnad mot förarutbildningen behövs inte godkännande eller tillstånd från MSB för att ge 1.3-utbildning. MSB utfärdar heller inte intyg om att personalen har genomgått denna utbildning.

 


Utbildningens innehåll

Utbildningen ska bestå av tre delar, och i förekommande fall en särskild del om transport av radioaktiva ämnen i klass 7. 
Den ska även omfatta utbildning i bestämmelserna om skydd av transporter med farligt gods (se kapitel 1.10 i ADR-S respektive RID-S).
Förutom utbildningens indelning är övrigt innehåll och genomförande ett ansvar för den som ger utbildningen. Utbildningen ska dock utformas och anpassas allt efter ansvar och arbetsuppgifter hos personalen.


Allmän utbildning

Den allmänna delen ska innehålla allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.


Funktionsspecifik utbildning

Den funktionsspecifika delen ska beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter ge en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods. I de fall när transporten av farligt gods omfattar flera transportslag ska personalen även utbildas om de bestämmelser som gäller för andra transportslag.


Säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildningen syftar till att personalen ska få utbildning om de risker och faror som farligt gods kan medföra. Utbildningen ska anpassas utifrån de möjliga riskerna för skador till följd av tillbud vid transport av farligt gods och dess lastning och lossning. Utbildningens mål ska vara att ge personalen kännedom om säker hantering och nödåtgärder.


Krav på repetitionsutbildning

Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vart annat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras vartannat år. Den återkommande utbildningen ska dokumenteras av arbetsgivaren.


Dokumentation

En detaljerad beskrivning av all genomförd utbildning, inklusive repetitionsutbildning ska arkiveras av arbetsgivaren i minst fem år och ska på begäran göras tillgänglig för den anställda eller behörig myndighet. Dokumentation över utbildning ska styrkas när en ny anställning börjar. Dokumentationen kan exempelvis bestå av ett utbildningsregister hos arbetsgivaren och ett intyg hos arbetstagaren.

Tid

1 dag, 09:00 - 15:00

Pris

Deltagaravgift 2 300 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen